Loading...

Medycyna Pracy w Corten Medic

Medycyna pracy

W Centrum Medycznym Corten Medic wykonujemy badania profilaktyczne w ramach medycyny pracy. Zajmujemy się kompleksowymi badaniami między innymi osób pracujących przy komputerze, operatorów dźwigów, kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, a także pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące. W naszej placówce można wykonać badania laboratoryjne z krwi i moczu, EKG, RTG, a także badania audio i spirometryczne.

Świadczenia z zakresu medycyny pracy chronią zdrowie Twoich Pracowników przed niekorzystnymi warunkami związanymi ze środowiskiem ich pracy oraz sposobem jej wykonywania. Stanowi opiekę zdrowotną, którą reguluje Ustawa o służbie Medycyny Pracy. Nakłada ona na Pracodawcę obowiązek zapewnienia Pracownikom profilaktycznej opieki medycznej, poprzez zawarcie umowy z uprawnioną placówką medyczną, do której należą również nasze przychodnie. Jako doświadczeni partnerzy pomagamy Państwu wywiązać się z obowiązków określonych przez aktualne przepisy. Sprawnie przeprowadzamy wszystkie badania profilaktyczne.

 

Badania na wszystkie stanowiska
Kompleksowa medycyna pracy
Zakres świadczeń
w ramach Medycyny Pacy w Corten Medic

Badania wstępne są wykonywane:

 • przed podjęciem pracy
 • po zmianie stanowiska, jeżeli występują nowe narażenia na danym stanowisku

Zwolnieni z tego obowiązku są pracownicy, którzy są ponownie przyjmowani do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

Podczas wizyty w naszym Centrum Medycznym lekarz specjalista:

 • przeprowadzi wywiad lekarski
 • wykona badania z orzeczeniem lekarskim o przeciwskazaniach lub wskazaniach do wykonywania pracy na określone stanowisko podczas przyjmowania do pracy

Skierowanie na badania można pobrać tutaj.

Badania okresowe pracownik powinien wykonać:

 • po upływie terminu ważności badań wstępnych
 • po upływie poprzednich badań okresowych
 • cyklicznie, po skończeniu  się ważności zaświadczenia dopuszczającego do pracy na wskazanym stanowisku
 • gdy pracodawca zamierza powierzyć pracownikowi inną rodzajowo pracę niż określona w umowie o pracę

Szczególnym przypadkiem badań okresowych są badania pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających. Takich pracowników należy skierować na badania okresowe po zaprzestaniu przez nich pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami (art. 229 §5 pkt 1 k.p.).

Skierowanie na badania można pobrać tutaj.

Badania okresowe w związku z pogorszeniem stanu zdrowia (w tym wzroku) powinien wykonać pracownik, który:

 • posiada ważne orzeczenia lekarskie dopuszczające do pracy, ale zgłosił pracodawcy pogorszenie stanu zdrowia, który uniemożliwia wykonanie dotychczasowej pracy
 • ma podejrzenie pogorszenia się stanu zdrowia, które według jego wiedzy może mieć wpływ na wykonywaną przez niego pracę

Skierowanie na badania można pobrać tutaj.

Badania kontrolne z zakresu Medycyny Pracy wykonywane są u każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni (z wyjątkiem kobiet wracających do pracy po przebyciu ciąży i urlopu macierzyńskiego).

Cel badań:

 • stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich ciąży na pracodawcy, a nie na pracowniku.

Skierowanie na badania kontrolne można pobrać tutaj.

Pracownicy wykonujący prace, w czasie których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby powinni posiadać „Zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych”. Pracownik jest jednocześnie zobowiązany do posiadania „Książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych”.

Procedura badania:

 • dla pracowników kierowanych na badanie sanitarno-epidemiologiczne Pracodawca wystawia „Wniosek o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego”
 • pracownik telefonicznie umawia się na badania sanitarno-epidemiologiczne w Centrum Medycznym Corten Medic
 • w dniu wizyty u lekarza Medycyny Pracy Corten Medic, pracownik zgłasza się z wypełnionym „Wnioskiem o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego” oraz książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • lekarz na podstawie informacji zawartych we wniosku zleca niezbędne badania
 • po wykonaniu wszystkich zleconych badań, lekarz Medycyny Pracy wystawia dwa egzemplarze zaświadczenia. Jeden egzemplarz zaświadczenia jest przesyłany do pracodawcy listem poleconym
 • drugi egzemplarz zaświadczenia wraz z książeczką do celów sanitarno-epidemiologicznych pracownik odbiera osobiście w recepcji Centrum Medycznego Corten Medic, w którym badanie było wykonywane lub za pośrednictwem osoby upoważnionej.

Skierowanie na badania kontrolne można pobrać tutaj.

ScrollToTop