Loading...

Świadczenia NFZ

Jeżeli jesteś ubezpieczony w NFZ lub posiadasz inne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, możesz korzystać m.in. z badań i porad lekarskich, leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, profilaktyki zdrowotnej. Zachęcamy do korzystania ze świadczeń w naszych placówkach. Jeśli zachodzi taka potrzeba, opiekę i leczenie możemy realizować także w domu Pacjenta. Poniżej znajdują się najważniejsze zagadnienia związane ze świadczeniami refundowanymi realizowanymi w Centrum Medycznym Corten Medic.

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna zapewnia wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w w gabinecie, poradni lub przychodni, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, mogą być świadczone w domu Pacjenta. Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą, którą sprawuje pielęgniarka/higienistka w środowisku nauczania i wychowania.

Funkcjonowanie (za wyjątkiem świadczeń profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ) oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wyboru Pacjenci mogą dokonać poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej przychodni.

 

Zostań Pacjentem Centrum Medycznego Corten Medic w 3 prostych krokach:

1. Wydrukuj i wypełnij deklarację wyboru ​lekarza POZ w dowolnej placówce Centrum Medycznego Corten Medic którą możesz pobrać tutaj.
2. Zanieś wypełniony formularz do najbliższej placówki Centrum Medycznego Corten Medic.
3. Korzystaj z bezpłatnej opieki zdrowotnej i szybkich zapisów on-line zakładając konto na naszym Portalu Pacjenta.

Deklarację można również wypełnić w recepcji przed pierwszą wizytą u lekarza.

Tak. Pacjenci Centrum Medycznego Corten Medic, którzy podpisali deklarację wyboru świadczeniodawcy mogą umówić się na wizytę do dowolnego lekarza rodzinnego w najdogodniejszej dla siebie w danym momencie lokalizacji CM.

Badania hematologiczne:

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • retykulocyty,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

 • sód,
 • potas,
 • wapń zjonizowany,
 • żelazo,
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
 • stężenie transferyny,
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • triglicerydy (TG),
 • bilirubina całkowita,
 • bilirubina bezpośrednia,
 • fosfataza alkaliczna (ALP),
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
 • amylaza,
 • kinaza kreatynowa (CK),
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • antygen HBs-AgHBs,
 • VDRL,
 • FT3,
 • FT4,
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

Badania moczu:

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
 • ilościowe oznaczanie białka,
 • ilościowe oznaczanie glukozy,
 • ilościowe oznaczanie wapnia,
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału:

 • badanie ogólne,
 • pasożyty,
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:

 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Badanie ultrasonograficzne (USG):

 • USG tarczycy i przytarczyc,
 • USG ślinianek,
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
 • USG obwodowych węzłów chłonnych.

Spirometria

Zdjęcia radiologiczne:

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej:
 • zdjęcie czaszki,
 • zdjęcie zatok,
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Poza badaniami wymienionymi powyżej, lekarz POZ może kierować Pacjentów także na finansowane przez Fundusz badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.

ScrollToTop