Loading...

Polityka prywatności

Spółki z Grupy Corten Medic, z siedzibą w Piasecznie, ul. Krasickiego 29N, Nowa Iwiczna, 05-500 Piaseczno, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarzają Spółki z Grupy Corten Medic, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.


KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Spółki z Grupy Corten Medic, z siedzibą w Piasecznie, ul. Krasickiego 29N, Nowa Iwiczna, 05-500 Piaseczno, (dalej jako CM CORTEN MEDIC lub IODO – Inspektor Ochrony Danych Osobowych).


JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z CM CORTEN MEDIC?

Mogą Państwo skontaktować się z CM CORTEN MEDIC:

 1. za pomocą e-maila: biuro@cortenmedic.pl,
 2. za pomocą telefonu: (+48) 22 270 30 30,
 3. drogą pocztową: ul. Krasickiego 29N, (05-500) Nowa Iwiczna

za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.cortenmedic.pl

W CM CORTEN MEDIC jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą Państwo skontaktować się:

 1. za pomocą e‑maila: iodo@cortenmedic.pl,
 2. za pomocą telefonu: (+48) 22 270 30 30,
 3. drogą pocztową: ul. Krasickiego 29N, (05-500) Nowa Iwiczna
 4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie cortenmedic.pl

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA CM CORTEN MEDIC?

CM CORTEN MEDIC zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. świadczeniem usług medycznych;
 2. świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do prowadzonego przez CM CORTEN MEDIC systemu on-line;
 3. sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem prowadzonego przez CM Corten Medic sklepu internetowego, sprzedażą produktów i usług w oddziałach CM CORTEN MEDIC, w tym realizacją zamówienia i kontaktem z klientem;
 4. podejmowanymi działaniami marketingowymi;
 5. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy;
 6. nawiązanymi relacjami handlowymi.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA CM Corten Medic?

CM CORTEN MEDIC zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych CM CORTEN MEDIC może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez CM CORTEN MEDIC usług medycznych.

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ CM CORTEN MEDIC PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE? 

Jeśli korzystają Państwo z usług medycznych świadczonych przez CM CORTEN MEDIC:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznych art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia) Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Profilaktyka zdrowotna art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Medycyny pracy, w tym oceny zdolności do pracy pracownika art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 6, 11 i 12 ustawy o służbie medycyny pracy Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Postawienie diagnozy medycznej art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, co stanowi prawnie uzasadniony interes IODO, jakim jest obsługa pacjenta art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Objęcie programem medycznym w ramach badań medycyny pracy, na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z IODO, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez IODO art. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 6, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o służbie medycyny pracy
art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Okres obowiązywania umowy
Objęcie programem medycznym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z IODO, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez IODO art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO
art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Okres obowiązywania umowy
Realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie on-line – dotyczy osób posiadających konto w prowadzonym przez IODO systemie on-line art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO Okres prowadzenia konta
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez IODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM CORTEN MEDIC, oddziałach CM CORTEN MEDIC, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez IODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO 1 miesiąc

 

Jeśli są Państwo klientami CM CORTEN MEDIC, w tym klientami prowadzonego przez CM CORTEN MEDIC sklepu internetowego:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Realizacja umowy sprzedaży, w tym dostarczenie towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówienia art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania)
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez IODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM CORTEN MEDIC, oddziałach CM CORTEN MEDIC, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez IODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO 1 miesiąc

 

Jeśli są Państwo kontrahentami CM CORTEN MEDIC:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Realizacja zawartej z CM CORTEN MEDIC umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres obowiązywania umowy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez IODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM CORTEN MEDIC, oddziałach CM CORTEN MEDIC, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez IODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO 1 miesiąc

 

Jeśli działają Państwo w charakterze przedstawiciela kontrahenta CM CORTEN MEDIC, w tym jako osoba wyznaczona do kontaktu, osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Realizacja umowy zawartej przez CM CORTEN MEDIC z podmiotem, w którego imieniu Państwo występują, co stanowi uzasadniony interes prawny IODO art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO Okres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo jako przedstawiciel kontrahenta/ klienta CM CORTEN MEDIC
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez IODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez IODO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM CORTEN MEDIC, oddziałach CM CORTEN MEDIC, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez IODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO 1 miesiąc
Dostęp do Elektronicznego portalu klienta, co stanowi prawnie uzasadniony interes IODO art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO Okres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo jako przedstawiciel klienta CM CORTEN MEDIC

 

Jeśli są Państwo potencjalnymi kontrahentami CM CORTEN MEDIC:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM CORTEN MEDIC, oddziałach CM CORTEN MEDIC, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez IODO art. 6 ust. 1 lit. f RODO 1 miesiąc

 

Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez IODO:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Kontakt w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 lit. a RODO Przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez IODO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny IODO, gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji) art. 6 ust. 1 lit f RODO Przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

 

Jeśli podejmowane są wobec Państwa przez CM CORTEN MEDIC działania marketingowe/wysyłany jest newsletter:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością CM CORTEN MEDIC, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach, newsletterów – w ramach prawnie uzasadnionego interesu IODO lub wyrażonej przez Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes IODO, którym jest marketing produktów i usług
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego
Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do:
1) złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub
2) jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody
Profilowanie (tworzenie profili preferencji) zmierzające do dostosowania oferowanych przez IODO usług do Państwa potrzeb, co stanowi uzasadniony interes prawny IODO; Do profilowania IODO nie wykorzystuje żadnych danych szczególnej kategorii, w tym danych znajdujących się w prowadzonej przez IODO dokumentacji medycznej. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu

SKĄD CM CORTEN MEDIC POZYSKUJE PAŃSTWA DANE?

Pacjenci:
Korzystanie z usług medycznych świadczonych przez CM CORTEN MEDIC
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty oraz wykonywania na Państwa rzecz usługi medycznej, m.in. konsultacji lekarskiej, badania, zabiegu.

W przypadku korzystania przez Państwa z programu medycznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy (np. w pierwszej kolejności dane pozyskiwane są od Państwa na podstawie wypełnionego przez Państwa formularza przystąpienia do programu.

W przypadku korzystania przez Państwa z programu medycznego w ramach badań medycyny pracy dane: imię, nazwisko, PESEL, (w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość), data urodzenia (w przypadku osoby przyjmowanej do pracy), adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) oraz stanowisko i opis warunków pracy, zostają przekazane IODO przez Państwa pracodawcę.

IODO może pozyskać również Państwa dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

Klienci:
Dokonywanie zakupów, w tym korzystanie ze sklepu internetowego
Dane pozyskiwane są bezpośrednio przez Państwa lub przez osobę zawierającą umowę, przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Kontrahenci:
Nawiązywanie relacji handlowych
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, IODO zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.
Potencjalni kontrahenci Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, ADP zbiera Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.
Użytkownicy formularzy kontaktowych Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Adresaci działań marketingowych Dane mogą być pozyskiwane:
1) bezpośrednio od Państwa;
2) od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe);
3) ze źródeł publicznie dostępnych (imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe)

CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA SWOICH DANYCH JEST KONIECZNE?

Pacjenci:
Korzystanie z usług medycznych świadczonych przez CM CORTEN MEDIC
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez IODO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez IODO. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail IODO nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.
Jeśli korzystają Państwo z prowadzonego przez IODO systemu on-line, podanie przez Państwa danych niezbędnych do prowadzenia konta jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości założenia i prowadzenia konta w systemie on-line.
Klienci:
Dokonywanie zakupów, w tym korzystanie ze sklepu internetowego
Podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości dokonania zakupu lub wystawienia faktury.
Kontrahenci:
Nawiązywanie relacji handlowych
Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.
Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktu Jeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio IODO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez IODO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.
Potencjalni kontrahenci Jeśli podają Państwo dane bezpośrednio IODO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.
Użytkownicy formularzy kontaktowych Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.
Adresaci działań marketingowych Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

KOMU CM CORTEN MEDIC MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy IODO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie IODO;
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 3. podmioty, którym IODO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
 • dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
 • dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez CM CORTEN MEDIC działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
 • zleceniodawcy, z którymi IODO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
 • inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta;

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.


CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?

IODO może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako Państwa trzecie) i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez CM CORTEN MEDIC działalności oraz podejmowanej z różnymi podmiotami współpracy. CM CORTEN MEDIC zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych i/lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.


JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ CM CORTEN MEDIC?

W związku z przetwarzaniem przez CM CORTEN MEDIC Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, CM CORTEN MEDIC umożliwia kontakt:

 1. za pomocą e-maila: iodo@cortenmedic.pl;
 2. drogą pocztową: ul. Krasickiego 29N, Nowa Iwiczna, 05-500 Piaseczno
 3. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie cortenmedic.pl

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych CM CORTEN MEDIC naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.


PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli IODO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę:

 1. za pomocą e-maila: iodo@cortenmedic.pl;
 2. w recepcjach oddziałów CM CORTEN MEDIC,
 3. w systemie on-line,
 4. drogą pocztową: ul. Krasickiego 29N, (05-500) Nowa Iwiczna
 5. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie cortenmedic.pl
 6. dotyczącą otrzymywania newslettera – postępując według wskazówek w wiadomości e-mail.

CZY WOBEC PANŚTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Wyjątkiem od powyższego są decyzje związane z wykonywaniem wiążącej nas z Państwem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, np. decyzje dotyczące zapewnienia Państwu odpowiedniej dostępności usług, których podejmowanie w taki sposób jest niezbędne do zawarcia lub wykonania już zawartej umowy.


PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Dodatkowo CM CORTEN MEDIC informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez IODO jest:

 1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. uzasadniony interes prawny IODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu CM CORTEN MEDIC nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli CM CORTEN MEDIC przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez CM CORTEN MEDIC w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

CM CORTEN MEDIC stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w CM CORTEN MEDIC zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Rozmiar czcionki
Kontrast