Regulamin e-sklepu

 1. Strona główna

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów, w tym składania zamówień, w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.cortenmedic.pl/sklep/ przez Corten Medic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-677 ul. Cybernetyki 19/B, REGON 524687238, NIP 521 400 95 50.

Kontakt z Corten Medic można uzyskać:

 1.     pod numerem telefonu: 22 602 07 07 w dni powszednie w godzinach 8:00-20:00 (koszt połączenia według taryfy operatora);
 2.     korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@cortenmedic.pl

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą z Corten Medic czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Produkt – abonamenty medyczne lub programy profilaktyczne tj. usługi zdrowotne świadczone przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych, w wybranym przez Klienta zakresie świadczeń określonym w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Produkty zostały wymienione w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Zdrowotnych, stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu i opisane na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Corten Medic a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem serwisu Sklepu internetowego;
 6. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cortenmedic.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 7. Corten Medic Corten Medic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-677 ul. Cybernetyki 19/B, REGON 524687238, NIP 521 400 95 50.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. W ramach wymagań technicznych niezbędnych przy współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Corten Medic, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkiej aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego oraz do wykorzystywania Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
 5. Przeglądanie Produktów Sklepu Internetowego i składanie zamówień nie wymaga rejestracji.
 6. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 7. Rejestracja w Sklepie Internetowym daje możliwość otrzymywania specjalnych kodów rabatowych.
 8. Corten Medic dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronach Produkty były aktualne z asortymentem będącym w posiadaniu Corten Medic.

§ 3 Składanie Zamówień

 1. Zamówienia można składać bezpośrednio na stronie internetowej www.cortenmedic.pl/sklep/ poprzez wybór Produktu i złożenie zamówienia, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje (automatyczna odpowiedź ze Sklepu na wskazany adres      e-mail, potwierdzająca przyjęcie Zamówienia).
 2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe niezbędne celem potwierdzenia dokonania zamówienia, w tym:1)    numer telefonu2)    adres e-mail,3)    dokładny adres zamieszkania.
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi złożone zamówienie drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres mailowy. Potwierdzenie zawiera w szczególności dane dotyczące rodzaju i ilości zamówionych Produktów, ceny zamówionych Produktów oraz sposobu komunikowania się ze Corten Medic.
 4. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówień, które wpłynęły w dni wolne od pracy, rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy. Dniami wolnymi od pracy są soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 6. W trakcie składania zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W celu usunięcia danych z bazy danych Sklepu Internetowego Klient powinien wysłać wiadomość elektroniczną na adres e-mail esklep@cortenmedic.pl z prośbą o usunięcie podanych danych osobowych.
 7. Zgodnie z art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

§ 4 Ceny

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.cortenmedic.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).

§ 5 Sposoby płatności

Płatność przez Klienta może być dokonana za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tPay.

Zasady płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych są następujące:

a) należność za zamówiony Produkt płatna jest po złożeniu zamówieniu za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy. Klient skierowany jest na stronę zewnętrznego dostawcy systemu płatności elektronicznych, która obsługuje płatności w Sklepie Internetowym Corten Medic, gdzie zostanie poproszony o podanie swoich danych wymaganych do wykonania przelewu.

b) Połączenie ze stroną zewnętrznego dostawcy systemu płatności elektronicznych jest szyfrowane i 100% bezpieczne. Dane Klienta trafiają bezpośrednio do banku Klienta i nie są przechowywane w innym miejscu.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DLA ZAMÓWIENIA PRODUKTU

§ 6 Aktywacja uprawnień

Aktywacja uprawnień do korzystania z Produktu rozpoczyna się w ciągu 24 godzin, licząc od chwili otrzymania przez Corten Medic potwierdzenia dokonania przez Klienta płatności.

§ 7 Miejsce i warunki świadczenia usług

Usługi zdrowotne świadczone przez pracowników służby zdrowia, świadczone będą w placówkach Corten Medic, po uprzednim umówieniu wizyty, na zasadach określonych w OWU.

§ 8 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni, licząc od dnia aktywacji uprawnienia do Produktu.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie do Corten Medic informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być wysłane do Corten Medic: 1) pocztą na adres ul. Cybernetyki 19/B, 02-677 Warszawa 2) pocztą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@cortenmedic.pl
 5. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. Corten Medic niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres e-mail Konsumenta.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Corten Medic zwróci Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Corten Medic został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Corten Medic ma prawo pomniejszyć zwrot płatności o należne mu wynagrodzenie za usługi faktycznie świadczone do chwili odstąpienia od Umowy.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Corten Medic przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument w sposób wyraźny zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy umowę uznaje się za niezawartą.

III. POSTANOWINIA KOŃCOWE

§ 9 Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię, nazwisko i PESEL osoby zgłaszającej reklamację, Usługę, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem, datę i podpis reklamującego oraz oczekiwania Klienta.
 2. Reklamacje można złożyć na piśmie w Placówce lub mailowo na adres: reklamacje@cortenmedic.pl. Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Corten Medic udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem ustępu 4 i 5 poniżej.
 4. W przypadku, w jakim do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest złożenie dodatkowych informacji przez osobę zgłaszającą reklamację, termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację, o którym mowa w ustępie 3 powyżej, liczony jest od dnia złożenia dodatkowych informacji przez osobę zgłaszającą reklamację. O konieczności złożenia dodatkowych informacji Corten Medic zawiadomi osobę zgłaszającą reklamację na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku konieczności uzyskania opinii eksperta w sprawie złożonej reklamacji, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację ulegnie wydłużeniu do 30 dni kalendarzowych. O przedłużeniu procedury reklamacyjnej osoba zgłaszająca reklamację zostanie powiadomiona na piśmie.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Przetwarzane danych osobowych odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach wszelkich czynności objętych niniejszym Regulaminem jest Corten Medic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-677 przy ul. Cybernetyki 19/B, tel.: 22 602 07 07.
 4. Administrator powoływał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@cortenmedic.pl
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez Klienta.
 6. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora zawiera: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwę ulicy, nr domu/lokalu, miasto, kod pocztowy, kraj, nazwę firmy, NIP.
 7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem samej Umowy, a w szczególności w celu:
  1. niezbędnym do wykonania umowy, której Klient jest stroną, na podstawie art. 6 ust.1lit.b RODO;
  2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. oferowania Klientom usług/produktów jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym usług i produktów świadczonych przez podmioty współpracujące z Administratorem (partnerów).
 8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 9. W przypadku danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, w której Klient jest stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów przetwarzamy do momentu, aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 10. Dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc inne produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy informatyczne, księgowe, audytorskie, kancelarie prawnicze. Administrator nie zamierza przekazywać żadnych danych osobowych Klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Prawa osób, których dane dotyczą:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. W oparciu o dane osobowe Administrator będzie podejmował zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie ma miejsce wówczas, kiedy Administrator przetwarza dane osobowe w celu skierowania na Państwa adres e-mail oferty dostosowanej do Państwa potrzeb i preferencji. Ma to na celu ograniczenie ilości przesyłanych materiałów informacyjnych dotyczących oferty Administratora do tych, które w jak największym stopniu odpowiadają Państwa zainteresowaniom

 

Polityka prywatności

§ 11 Zastrzeżenia prawne

 1. Prezentowane na stronie Sklepu internetowego zdjęcia oraz dane udostępniane są w celach marketingowych/informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Corten Medic może, bez uprzedzenia, dokonać zmian zamieszczonych na stronie informacji. Mimo dołożenia wszelkich starań, ze względu na stale udoskonalanie Produktów prezentowane na Stronie Internetowej informacje mogą nieznacznie różnić się od sprzedawanych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Corten Medic.
 3. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Corten Medic zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Materiały (opinie, recenzje, przepisy, itp.) będące zawartością serwisu nie mogą być traktowane jako porady, a jedynie jako opinie, poglądy osób zamieszczających treści w serwisie. Wykorzystanie podanych informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność stosującego. Corten Medic nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze stosowania niniejszych przepisów czy recenzji.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Corten Medic a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)
 3. Corten Medic zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Data opublikowania regulaminu 01.06.2021

FORMULARZ REKLAMACYJNY (KLIKNIJ I POBIERZ).

Skip to content